Provozní řád

 

Obec Velká Losenice

 

Provozní řád Informačního centra a Místní knihovny Velká Losenice

 

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

1. Místní knihovna Velká Losenice (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) § 3 a § 12. Místní knihovna Velká Losenice buduje v souladu s platnou legislativou univerzální knihovní fond a vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

Posláním Místní knihovny Velká Losenice je veškerou svou činností zabezpečovat všem fyzickým a právnickým osobám rovný přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních fondech a informačních databázích knihovny. Dále aktivním využíváním knihovního fondu a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

 

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

 

3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

 

4. Obcí Velká Losenice schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je zřizovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.

 

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční výpůjčku poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář, je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

 

6. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

7. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele:

- příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní adresa

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.

Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR). Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

b) další kontaktní údaje uživatele (nepovinný údaj):

- akademické tituly, pracoviště/škola, telefon, fax, e-mail apod.

 

Knihovna dále o uživateli vede:

 1. údaje služební:

 • údaje o tzv. transakcích – uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prodloužení, realizované výpůjčky, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu

 1. údaje účetní:

 • údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Čtenářem knihovny se mohou stát:

 1. občané ČR starší 15 let po předložení platného občanského průkazu

 2. děti a mládež do 15 let pouze se souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců

 3. cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu

 4. právnické osoby žádají písemně a předloží zřizovací dokumenty a je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb

 

 1. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na

kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 

 1. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu

i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

 

 1. Za registraci v knihovně čtenář zaplatí registrační poplatek dle ceníku. Tento

poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven.

 

 

                                                  II.

                                         Výpůjční řád

 

 1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

 

 1. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu.

 

3. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc a u časopisů 1 týden. Aktuální číslo časopisu bude

do doby vydání dalšího čísla stejného titulu ponecháno v knihovně pouze k nahlédnutí. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.

 

4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.

 

 1. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.

 

 1. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

 

 1. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu.

 

 1. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.

 

 1. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

 

 1. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

 

 1. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází za poplatek stanovený v ceníku.

 

 

                                            III.

                     Pravidla provozu IC Velká Losenice

 

 1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

 

 1. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

 

 1. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s osobním počítačem. Po ukončení práce musí zůstat osobní počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

 

 1. Uživatelé mohou používat pouze instalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození počítače či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu.

 

 1. Uživatel platí sazbu (viz ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

 

 1. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Při prodlení platí rezervace maximálně 10 minut.

 

 1. Není povoleno provozování počítačových her.

 

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu ani za eventuelně obsažené viry.

 

 

 1. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

 

 1. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.

 

                                             IV.

                               Závěrečná ustanovení

 

1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, případně Obecnímu úřadu Velká Losenice.

 

2. Tento knihovní řád byl schválen Radou obce Velká Losenice dne 27. 6. 2013 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2013.

Vydáním tohoto Provozního řádu Informačního centra a Místní knihovny Velká Losenice se ruší Knihovní řád místní knihovny ve Velké Losenici schválený Radou obce Velká Losenice dne 14. 4. 2009.

 

 1. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

 

                                                   V.

                                  Přílohy knihovního řádu

 

1. Nedílnou součástí tohoto Provozního řádu Informačního centra a Místní knihovny Velká Losenice jsou následující přílohy:

1.1. Provozní doba Informačního centra a Místní knihovny Velká Losenice

1.2. Ceník služeb a sankcí

Informačního centra a Místní knihovny Velká Losenice

1.3. Ceník upomínkových předmětů

prodávaných v Informačním centru a Místní knihovně Velká Losenice

1.4. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů

 

 

 

Mgr. Miroslav Kružík v. r.    Miloslav Černý v. r.

místostarosta                          starosta obce

 

 

 

Příloha 1.1. Provozní doba IC a Místní knihovny Velká Losenice

 

 

Pondělí :      7:00  – 12:00     13:00  – 16:00

Úterý :         7:00  – 12:00     14:00  – 17:00

Středa :        7:00  – 12:00     15:00  – 18:00 

Čtvrtek :      7:00  – 12:00     15:00  – 18:00 

Pátek :         7:00  – 12:00     13:00  – 16:00   

Sobota :                         zavřeno

Neděle :                         zavřeno

 

 

 

Příloha 1.2. Ceník služeb a sankcí IC a Místní knihovny Velká Losenice

 

1. Registrační poplatek

dospělí čtenáři                                                        50,- Kč

děti do 15 let                                                           25,- Kč

 

2. Meziknihovní výpůjční služba

Zajistíme Vám knihu, kterou jste u nás nenalezli:

žádanka:                                                                   8,- Kč

vyřízení MVS (mezivýpůjční služba)                    30,- Kč

                                                                (+ poštovné)

 

3. Sankce a porušení knihovního řádu

Upomínací a vymáhací výlohy:

1. upomínka                                        10,- Kč (neposílá se)

2. upomínka                                        20,- Kč (+ poštovné)

3. upomínka                                        30,- Kč (+ poštovné)

 

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Ztráta knihy                  cena knihy + pokuta        100,- Kč

       nebo jiná kniha stejného titulu + pokuta          50,- Kč

 

Ztráta čtenářského průkazu                                     20,- Kč

vystavení duplikátu 

 

5. Další služby

Přístup na internet                                                    15,- Kč

                                   (za každých i započatých 30 min)

Černobílé kopírování

- 1 strana formátu A4                                     2,- Kč

- 2 strany formátu A4                                     4,- Kč

                                                   (oboustranný tisk)                       

- 1 strana formátu A3                                      4,- Kč

- 2 strany formátu A3                                      5,- Kč

                                                    (oboustranný tisk)                        

Barevné kopírování-

             -1 strana formátu A4                                      6,- Kč

                                                  (do 20% barevného textu)                                            

  -1 strana formátu A3                                    12,- Kč

                    do 20% barevného textu, nebo obrázek                        

- 1 strana formátu A4                                      18,- Kč

     nad 20% barevného textu, nebo barevný obrázek        

- 1 strana formátu A3                                      36,- Kč

      nad 20% barevného textu, nebo barevný obrázek          

 

Skenování a elektronické odeslání dokumentu

 

-1 strana formátu A4                                         2,- Kč


 

 Ceny zde uvedené pod body 1. a 4. jsou účtovány zákazníkovi jako konečné, jsou účtovány bez DPH.

Ceny uvedené v bodě 5. jsou ceny bez uvedené platné sazby DPH, konečná cena pro zákazníka je vždy cena zde uvedená + aktuálně platná sazba DPH.

 

 

Příloha 1.3. Ceník upomínkových předmětů

 prodávaných v IC a Místní knihovně Velká Losenice


 
1. Pouzdro na brýle                                                   90,- Kč

2. Peněženka „Korunovka“                                       54,- Kč

3. Klíčenka – myš                                                      66,- Kč

4. Měšec malý                                                            78,- Kč

5. Souprava 2 ks skleniček s motivy obce               298,- Kč

6. Odznak obce                                                          20,- Kč

7. Sada 2 ks odznaků obce                                         40,- Kč

8. Turistická známka                                                  35,- Kč

9. Pohlednice Velké Losenice                                      5,- Kč

10. Publikace - Velká Losenice v I.pol. 20. stol.        90,- Kč

11. Mapa - Cyklotrasa č. 4122                                    25,- Kč

12. Lyžařská mapa - Skiregion Žďársko                     10,- Kč

13. Prázdný nosič CD                                                  10,- Kč

14. Prázdný nosič DVD                                               15,- Kč

15. Sada 2 DVD – Setkání rodáků 2003                    145,- Kč

16. DVD setkání rodáků 2013                                    100,- Kč

17. Reflexní pásek, stříbrná                                          25,- Kč

18. Hliníková svítilna "Quattro"                                 130,- Kč

19. Houbařský nůž, dřevěný                                       220,- Kč

20. Hrnek Duran, modrý                                               90,- Kč

21. Kuličkové pero Erba, modré                                   25,- Kč

22. Sada propisek Orion, šedá                                     100,- Kč

23. Deštník "Classic", námořnická                              200,- Kč

24. Záložní baterie , modrá                                          350,- Kč

25. USB disk "Twister", modrá                                   230,- Kč

26. Turistická vizitka                                                     12,- Kč 

27. Turistický deník                                                       50,- Kč                  Ceny zde uvedené jsou účtovány zákazníkovi jako konečné, je v nich zakalkulována daň z přidané hodnoty.(DPH).


 

Příloha 1.4. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů


V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Pokud zájemce odmítne poskytnout požadované osobní údaje, nebude mu umožněno stát se čtenářem knihovny.