Historie knihovny ve Velké Losenici

Založení knihovny

Zakladateli knihovnictví ve Velké Losenici byli kněží,  kteří zde působili. Po nich se stali knihovníky řídící učitelé působící na místní škole.


I. a II. světová válka

V období mezi světovými válkami vedl knihovnu školní řídící učitel pan Josef Pospíchal. Knihovna měla v tomto období 145 knih pro chudé, 217 svazků knih žákovských a 122 svazků učitelských. V roce 1936 odešel pan Pospíchal do penze a daroval knihovně své knihy. Knihovníkem se poté stal na krátkou dobu pan Gabriel. V protektorátním období vlastnila obecní knihovna asi 650 svazků a z toho muselo být asi 250 svazků vyřazeno kvůli rozporu protektorátním duchem. Knihovníkem byl v tomto složitém období pan Sedláček, jenž půjčoval knihy jednou týdně.

 

60. léta

V roce 1950 převzal funkci knihovníka pan Vladimír Štěrba. Knihovna vlastnila v té době 443 svazků a bylo registrovaných 70 čtenářů. Knihovna byla umístěna U Limlů. V roce 1955 přesídlil knihovník Vladimír Štěrba do pohraničí a knihovnu místo něho po dobu dvou let vedl pan Schummerling. V letech 1957 -1960 byl knihovníkem pan Josef Belán, knihovna vlastnila 1200 knih a bylo registrovaných 92 čtenářů.

 

70. a 80. léta

Prostory, ve kterých byla knihovna umístěna, byly stále méně vyhovující, až byla nakonec knihovna zavřena. Kronikář pan Vladimír Štěrba v roce 1962 tuto situaci okomentoval v obecní kronice takto: „….začala tuhá zima. Nastal čas domácích zabíjaček a bylo příhodné v příjemném teple u kamen a ve vůni škvířících se jitrnic, pamatovat také na duševní potravu, otevřít zajímavou a poutavou knihu a pohroužit se do jejího obsahu. Jenž místní lidová knihovna zůstala zavřena. Prý z důvodu nevyhovující místnosti. Ach, ty národní výbore, máš to starosti. A tak mladým nezbylo, než aby se milovali a dědečkové a babičky aby houpali nové přírůstky“. V roce 1964 byla knihovna dosud umístěna na „Palouku“ a knihovníkem byl pan Jaroslav Blažek. Počet čtenářů se pohyboval od 50 – 80 a knihy si půjčovala z velké části mládež. Knihovna fungovala do roku1975 , ale potom zůstala opuštěna, protože nebylo možné najít člověka, který by se o ni staral. Bylo to způsobeno zejména tím, že byla knihovna umístěna v nevyhovujících prostorách na „Palouku“. Knihy zde postupně plesnivěly. V  roce 1972, kdy se ujal knihovny ředitel místní školy pan Vladimír Vytlačil, byly už některé knihy plísní úplně zničené. Po dlouhých jednáních byla konečně knihovna umístěna na vhodné místo a to do kulturního domu, kde to té doby sídlila Státní spořitelna. Knihovna v té době začala být doplňována knihami z výměnného fondu ve Žďáře nad Sázavou. Knihovníkem byl i nadále pan Vladimír Vytlačil a po něm paní Helena Ondrová.

 

V roce 1990 byla knihovna přestěhována do budovy „staré školy“ a knihovníkem se stal pan Josef Dvořák. Knihovna v této době vlastnila 4776 svazků knih, bylo registrováno 67 čtenářů, z toho 33 do 15 let. Později byla knihovna opět přestěhována a to z důvodu nevyhovujících prostor do budovy bývalé mateřské školy, kde je umístěna dodnes.


Od roku 2002 slouží knihovna jako informační a kulturní centrum. Je vybavena 3 počítači připojenými na internet s možností využití scanneru a kopírky.


V roce 2003 byl zakoupen knihovnický program Lanius a byla provedena revize knih (poškozené knihy byly vyřazeny). Postupně se začalo s automatizací knihovny, knihy byly označeny čárovým kódem a postupně uloženy do počítače. Knihovníky byli pan Josef Škoda a slečna Eliška Štěrbová.


Od roku 2004 se pokračovalo s automatizací knihovny. Jako každý rok, tak i letos, se v knihovně a IC vypracovává statistika, tj. počet návštěvníků v knihovny, čtenářů a občanů využívajících internet, výpůjčka knih, registrace čtenářů a stav knihovního fondu. Knihovníky  jsou paní Emilie Kasalová a slečna Eliška Štěrbová. 


K 31. 12. 2006 máme 81 registrovaných čtenářů. Převážná většina je žáků základní školy a studentů středních škol. Bylo vypůjčeno 1146 knih, z toho 581 pro děti a mládež, 721 beletrie, 109 naučné a 55 knih mládežnické naučné literatury. Časopisy Doma atd... , a Plus, které odebíráme, byly vypůjčeny 230x, Internet navštívilo 560 návštěvníků knihovny. Služeb IC a knihovny využilo v loňském roce přes 1000 návštěvníků.


Knihovníkem je paní Emilie Kasalová. 


V tomto roce získala losenická knihovna titul "Knihovna Vysočiny 2006". 


K obohacení našeho knižního fondu, který v současné době činí 3246 svazků, využíváme výměnný fond Knihovny Matěje Sychry ze Žďáru nad Sázavou. Bylo vypůjčeno 40 souborů tj. 1 200 knih.


Z vyčleněných finančních prostředků jsme v loňském roce zakoupili 16 nových knih, z nichž uvedu našimi čtenáři nejžádanější: Brown Dan - Šifra mistra Leonarda, Paloni Christopher - Eldest,  Eragon......


Od nového roku je možné kopírování dat na CD a DVD stažená z internetu nebo donesená na paměťových kartách Flash disk nebo na CD, které je též možno v infocentru zakoupit. Nekopírujeme žádná nelegální data ( např. Software, hudba filmy...)


Další služby: černobíllý i barevný tisk a kopie textů a obrázků (fotografií) 


Doufám, že nabídka knih pro čtenáře, kteří si rádi vyplní volnou chvíli dobrou knihou a ostatních služeb je dostatečná a možnosti, které vám IC a knihovna nabízí, využijete.


V červnu roku 2008 byli za přítomnosti starosty obce a paní učitelky prvňáčci losenické ZŠ za svoji celoroční práci slavnostně pasováni na čtenáře knihovny a odměněni pamětním listem, čtenářskou průkazkou a malým dárečkem.   


K 31. 12. 2008 disponuje knihovna 3298 svazky, registrováno je 98 čtenářů, bylo vypůjčeno 1654 svazků knih.


Pro zkvalitnění služeb byl v lednu letošního roku přeinstalován knihovnický program Lanius na Clavius a zakoupen modul "Výpůjční protokol". Od února čeká čtenáře půjčování přes elektronické čtenářské karty prostřednictvím čárových kódů.


18. září 2009 byla slavnostně zahájena činnost Místní knihovny ve Velké Losenici. Knihovna se nachází v nově zrekonstruované budově bývalého pohostinství č. p. 256. Náklady na uskutečnění celého projektu činily 3,5 milionu Kč, z toho 90% nákladů bylo financováno z Regionálního operačního programu ROP Jihovýchod.


Knihovna je otevřena každý všední den, disponuje dvěma počítači pro veřejnost, scanerem, kopírkou, barevnou a černobílou tiskárnou. Vedle knihovny mají ordinaci dětský, zubní a praktický lékař, kteří často využívají služeb knihovny, hlavně kopírování a skenování. Tato služba je také hojně využívána návštěvníky a žáky, k tisku barevného i černobílého  textu, či obrázků, organizacemi k tisku plakátů. Pro návštěvníky s dětmi je zde připraven hrací koutek. Spolupracujeme se Základní a Mateřskou školou Velká Losenice (např. čtení s předškoláky, pasování prvňáčků na čtenáře aj..).


Každý týden ve čtvrtek, pořádáme pro veřejnost besedy na různá témata, a další akce, dle zájmu veřejnosti. Návštěvníci knihovny si mohou zakoupit upomínkové předměty s logem Velké Losenice, propagační materiály  ( mapy, turistické známky, aj.), přečíst noviny a časopisy, které odebíráme. (Lidové noviny, Žďárský deník, Puls, Betynka, Mateřídouška, Pastelka, 100+1, Dům a zahrada).


K 31. 12. 2009 máme  v knihovně 3317 svazků, registrováno je 125 čtenářů, bylo vypůjčeno 2512 knih, 14 besed, počet návštěv webové stránky knihovny 365.


V červenci 2011 Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Krajská komise, udělila obci Velká Losenice Čestný diplom v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2011 programu obnovy venkova“ Čestný diplom za vzorné vedení obecní knihovny.


Naše knihovna byla v rámci soutěže Vesnice roku jednou ze čtrnácti nominovaných na cenu Knihovna roku 2011 v kategorii „základní knihovna“. Cenu uděluje ministr kultury od roku 2003 a to v kategoriích základní knihovna a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Slavnostní předání cen se odehrálo v historické Zrcadlové kapli Klementina, kde se nachází sídlo Národní knihovny České republiky. Naše knihovna získala Čestné uznání za mimořádně vstřícnou provozní dobu a informační služby obyvatelům obce, které za naši knihovnu převzal starosta obce, Miloslav Černý.


K 31. 12. 2011 evidujeme v knihovně 3347 knih, z toho: 677 naučná literatura, 2670 beletrie, registrovaných 120 čtenářů, vypůjčeno 2011 knih, 80 periodik, celkem bylo uspořádáno 38 akcí a besed.


Od ledna 2013 se naše knihovna zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem", kterou v roce 2006 založila Eva Katrušáková. Tato celosvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v ČR, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině.  V dnešním světě počítačů, internetu a televize je nutné číst dětem alespoň dvacet minut denně. Pravidelné předčítání učí myšlení, rozvíjí paměť, představivost, učí myšlení ......


S paní Janou Mifkovou, která je koordinátorkou tohoto projektu, jsme pro žáky  1. - 3. třídy uskutečnili několik setkání, kdy jsme dětem četli z knih "Moje první čtení" a  pověsti z Vysočiny. Ke známé  pověsti " Peperek", jež se nachází nedaleko od Velké Losenice a kde se v dřívějších dobách těžilo stříbro,  nakreslili děti spoustu nádherných obrázků, z nichž byla v knihovně uspořádána výstava.


Žáci 1. a 2. třídy zdejší ZŠ se osobně seznámili s panem Miroslavem Hedbávným, autorem knihy „Pověsti z Vysočiny“, ze které jsme si četli. Vysvětlil dětem, co jsou to pověsti, jak vznikaly, povídal o kouzlech, nadpřirozených bytostech a záhadách, které nás neustále přitahují. Setkání s autorem této knihy bylo pro naše žáčky jistě velkým přínosem.


K 31. 12. 2013 je v knihovním fondu celkem 2455 knih, z toho: 692 naučná literatura, 3763 beletrie, registrovaných 92 čtenářů. V tomto roce bylo uspořádáno 50 akcí a besed na různá témata, které navštívilo 2100 občanů.


K 31. 12. 2014 je v knihovním fondu naší knihovny 3460 knih, z toho 693 svazků naučné literatury, 3767 svazků beletrie. Za rok 2014 si čtenáři vypůjčili 3703 svazků knih a 271 periodik.  Registrovaných čtenářů je 110, z toho 51 do patnácti let.


Ve sledovaném období bylo pro žáky zdejší základní školy, mateřské školy a pro veřejnost uspořádáno 50 akcí a besed na různá témata. Od r. 2013 má knihovna nové webové stránky, které byly vytvořeny s cílem zvýšit jejich atraktivitu a sledovanost. Tento záměr se zdařil, původní stránky z r. 2009 měly návštěvnost maximálně 800 návštěvníků, za loňský rok se sledovanost stránek zvýšila na celkových 3620 návštěvníků.


Akce pro školu připravuje knihovna v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, do něhož je zapojena od r. 2013. Cílem je přivést děti zábavnou formou ke čtení. Také tyto akce jsou úspěšné, u dětí velice oblíbené.    


K 31. 12. 2015 je v knihovním fondu 3477 knih, z toho 706 naučná literatura, 2771 beletrie. Vypůjčeno bylo 2784 svazků knih a 209 periodik.  Registrovaných čtenářů je 119 z toho 40 do 15- ti let. 


Ve sledovaném období bylo uspořádáno pro žáky zdejší ZŠ, MŠ a veřejnost 40 akcí a besed na různé témata, webové stránky knihovny prohlédlo 5265 návštěvníku.


K 31. 12. 2016 máme v knihovním fondu 3453 knih, z toho 704 naučná literatura, 2749 beletrie, přírůstky 65 knih, úbytky 89 knih . Počet návštěv webových stránek 6000.


K 31.12.2017 je ve fondu naší knihovny 3477 knih, z toho 713 naučná literatura, 2763 beletrie, přírůstky 24 knih. Registrovaných čtenářů je 108 z toho 28 do 15-ti let. Webové stránky naší knihovny navštívilo ve sledovaném roce navštívilo 12000 návštěvníků.